Swurkbaltiims yn Nederlân

Hjirûnder fynst in list mei alle swurkbaltiims dy’t der op dit stuit yn Nederlân besteane, lykas in list mei in oantal Facebook-groepen dêr’t minsken dy’t har foar in bepaalde regio ynteressearje, byinoar komme.

Hjirboppe binne de ferskate tiims en groepen dy’t ynteressearre binne, yn Nederlân (en om ús grins) grafysk werjûn. De reade spjelden binne kompetitive tiims, de blauwe opstartende tiims. De blauwe ruten jouwe ynteressearre groepen oan. De giele spjelden jouwe in oantal fan ’e bûtenlânske tiims oan dy’t it tichtstby binne.

Kompetitive tiims

  • Dom Tower Dementors (Utert)
  • North Sea Nargles (Amsterdam/Leiden)
  • Rotterdam Ravens (Rotterdam)
  • Twentse Thestrals (Ynskedee)
  • Wageningen Werewolves (Wageningen)

Opstartende tiims

  • Lumos Eindhoven (Eindhoven)
  • Maastricht Mosasaurs (Maastricht)

Ynteressearre groepen (gjin lid fan QNL)

Stiet dyn regio der net by mar hast ynteresse om sels in tiim te begjinnen? Download hjir ynkoarten in hânlieding mei ynformaasje om in tiim te starten.

Noch fragen? Nim dan kontakt op mei ús Lidmaatskipsbestjoerder, Annemieke Drost, foar mear ynformaasje en tips. Kinst Annemieke berikke op lidmaatschap[at]quidditchnederland.nl.

Dêrneist bestiet der de Facebookgroep Quidditch Nederland dêr’t minsken út hiel Nederlân yn sitte dy’t ynteresse hawwe. In hiel goed middel dus om te hifkjen oft der noch oaren binne dy’t mei dy in tiim starte wolle!