Swurkbaltiims yn Nederlân

Hjirûnder fynst in list mei alle swurkbaltiims dy’t der op dit stuit yn Nederlân besteane, lykas in list mei in oantal Facebook-groepen dêr’t minsken dy’t har foar in bepaalde regio ynteressearje, byinoar komme.

Kompetitive tiims

Opstartende tiims

Ynteressearre groepen (gjin lid fan QNL)

Stiet dyn regio der net by mar hast ynteresse om sels in tiim te begjinnen? Download hjir ynkoarten in hânlieding mei ynformaasje om in tiim te starten.

Noch fragen? Nim dan kontakt op mei ús Sekretaris, Max van Veen, foar mear ynformaasje en tips. Kinst Max berikke op secretaris[at]quidditchnederland.nl.

Dêrneist bestiet der de Facebookgroep Quidditch Nederland dêr’t minsken út hiel Nederlân yn sitte dy’t ynteresse hawwe. In hiel goed middel dus om te hifkjen oft der noch oaren binne dy’t mei dy in tiim starte wolle!