Statuten & Regleminten

Statuten

Statuten Quidditch Nederland

Dy statuten binne ûnder betingsten goedkard troch de tiims. Se binne allinnich noch net rjochtsjildich omdat se noch offisjeel goedkard wurde moatte troch in notaris.

Regleminten

Húshâldlik reglemint
QNL wurket op dit stuit noch oan har húshâldlik reglemint (HR). Foar mear ynformaasje kinne leden kontakt opnimme mei har tiim of maile nei bestuur[at]quidditchnederland.nl.
Guon dielen fan it HR besteane op dit stuit as lossteande regleminten. Dy binne hjirûnder (yn it Nederlânsk en Ingelsk) te finen.

Fûnsen

QNL hat in oantal fûnsen oprjochte, dêr’t leden jild út freegje kinne foar spesifike doelen. Hjirûnder is ynformaasje te finen oer de fûnsen fan no en de oanfraachformulieren dêrfoar: