Regelsysteem

Quidditch Nederland folget op dit stuit foar it grutste part de regels lykas beskreaun yn it ynternasjonale regelsysteem IQA Rulebook 2018-2020. (Dêrfan is in ûnoffisjele Fryske oersetting.) Oan dat regelboek wurdt fêsthâlden om ynternasjonale wedstriden en toernoaien makliker te meitsjen foar ús tiims en spilers, mei’t dy boppeneamd regelsysteem brûke.

Wy riede elke spiler dy’t fan plan is oan in offisjele wedstriid mei te dwaan, it regelsysteem goed troch te lêzen en yn elk gefal fertroud te reitsjen mei de regels oangeande jins spulposysje.

Bist ynteressearre om sertifisearre te wurden as skiedsrjochter? Lês dan hjir fierder.

Ynteressearre yn in posysje as snaaidraver (snitch runner)? Sjoch dan hjir.

Noch fragen? Nim dan kontakt op mei ús Gameplay-bestjoerder, Gaëlle Pelupessy. Dat kin fia gameplay[at]quidditchnederland.nl.