Kontakt

Foar algemiene fragen kinne jo in berjocht achterlitte fia ús kontaktformulier of in mail stjoere nei contact@quidditchnederland.nl.

Foar media-relatearre saken freegje wy jo te mailen nei media@quidditchnederland.nl.
It nasjonale tiim is te berikken fia flyingdutchmen@quidditchnederland.nl.

Foar klachten ferwize wy dy graach troch nei it klachteformulier.

Bestjoer

Laurent Lardenois (foarsitter) – bestuur@quidditchnederland.nl
Anna Bakker (fise-foarsitter) – bestuur@quidditchnederland.nl
Gaëlle Pelupessy (gameplay) – gameplay@quidditchnederland.nl
Kyra Rombouts (finânsjes) – financien@quidditchnederland.nl
Max van Veen (lidmaatskip) – lidmaatschap@quidditchnederland.nl
Kevin Prins (PR) – media@quidditchnederland.nl