Klachteformulier

We hoopje fansels dat ús leden gjin klachten hawwe oer ús of oer oare leden. Hast spitigernôch dochs in klacht, dan kinst dy hjirûnder achterlitte. It bestjoer sil sa gau mooglik kontakt mei dy opnimme.