Frijwilligers

Ofdieling Gameplay

  • Haadcoach nasjonaal tiim – Alexander Blass
  • Assistint-coach nasjonaal tiim – Nick van Klaveren
  • Manager nasjonaal tiim – Marit Epskamp
  • Assistint-manager nasjonaal tiim – Lars van den Broek
Nick en Alex op ’e European Games 2017 (foto troch Annemieke Drost)

Ofdeling PR & promoasje

  • Sosjale media – Noah Vissenberg
  • Nederlânsk-Ingelske oersetting – Leonie Tavenier, Manon te Riele en Lars van den Broek
  • Nederlânsk-Fryske oersetting – Joël Huitema
  • Databankbehearder foto’s – Kian Wessel
  • Nijsbrief – Thijs Desain

Bisto ynteressearre om ek frijwilliger te wurden foar QNL? We kinne altyd ekstra help brûke! Sjoch ris tusken ús fakatueres.