QNL op ’e NL Sportconventie 2018

Foarige wike binne twa fan ús bestjoersleden, Chula Bruggeling (fise-foarsitter) en Twan Elting (Gameplay), nei it Sport- en congrescentrum Papendal ôfreizge foar de Nederlandse Sportconventie 2018. Dy konvinsje, organisearre troch NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), wie in unike kâns foar sawol har as Quidditch Nederland om nije kennis op te dwaan, konneksjes te meitsjen en swurkbal mear bekendheid te jaan binnen de sportwrâld. Hjirûnder folget in koart ferslach fan dy dei troch Chula.

De twa kearntema’s fan ’e Nederlandse Sportconventie dit jier wiene #trotsophetverleden en #zinindetoekomst, en benammen dy twadde wie in tema dêr’t wy ús goed yn fine koene. Fan tefoaren wisten wy net sa goed wat wy ús foarstelle moasten by sa’n dei as dizze, mar wy hiene der fertrouwen yn dat wy in soad leare kinne soene op dizze sportkonvinsje en hooplik nuttige konneksjes foar de takomst meitsje kinne soene.

Op ’e konvinsje hawwe wy ferskate sesjes bywenne dêr’t fan ferskate organisaasjes en ôfdielingen fan NOC*NSF sport-relatearre ûnderwerpen yn behannele waarden. Dat wy hawwe ûnder oaren mear kennis opdien en nije ynsichten ferkrigen oer takomstbestindich sportbestjoer, insichten foar ferienigingsbestjoerders, digitale marketing (oangeande eveneminten), en de AH Sportactie/Nationale Sportweek. Nuttige ynsichten en kennis út dizze middei sil foar safier mooglik (digitaal) op papier set wurde foar algemiene ferbettering binnen QNL, en dêr’t relevant is ek trochspile wurde nei de ferskate tiims (lykas ynformaasje oer de Nationale Sportweek yn septimber).

Ek hat der op ’e konvinsje tiid west om te netwurkjen. Dêrby hawwe wy ferskate fisitekaartsjes útwiksele en ynteressante petearen fierd. Nei oanlieding fan dy petearen en kaartsjes binne der yntusken al in oantal e-mails ûntfongen en ek in oantal e-mails ferstjoerd, oer bygelyks mooglikheden foar de oplieding fan coaches en trainers, problematyk en opstartswierrichheden by lytse sportbûnen, ferskaat yn sport en de talittingseasken en kwaliteitseasken foar sportbûnen/leden fan NOC*NSF. Lykas guon miskien ek op Twitter opmurken hawwe, hat dat, tagelyk mei inkelde fan ús tweets troch de dei hinne, ús ek in oantal nije folgers oplevere út de algemiene sportwrâld. Dêrneist binne der ek inkelde persoanlike LinkedIn-konneksjes makke. Al mei al dus in tige ynteressante middei, dêr’t in soad nuttige kontakten opdien binne.

Oangeande de talittingseasken fan NOC*NSF falt spitigernôch it ferplichte lidmaatskip fan ’e IQA binnen de Global Association of International Sports Federations (GAISF), eartiids bekend as SportAccord, bûten de ynfloed fan QNL. Wol lykje we oan ’e oare talittingseasken te foldwaan (sadree’t de statuten dizze simmer ynlevere binne by de notaris en QNL in ferieniging mei folslein rjochtsfoech is), en kinne wy de kommende jierren begjinne te wurkjen oan ’e lêste kwaliteitseasken dêr’t noch net oan foldien wurdt.

Nei in jûnsmiel mei-inoar kamen de fertsjintwurdigers fan mear as hûndert Nederlânske sportbûnen offisjeel gear foar de heal-jierlikse Algemiene Gearkomste fan NOC*NSF. Troch de keppeling oan dizze sportkonvinsje waard it ek foar ynteressearre lju yn it algemien mooglik om dêrby oanwêzich te wêzen en ris te sjen hoe’t soks by sa’n grutte ferieniging yn syn wurk giet.

Mei in grut projeksje-skerm, mikrofoans en kamera’s en in folpakte seal wie it al mei al in ymposant barren. Troch te sjen nei de oare oanwêzigen wie it al gau dúdlik dat wy wis de jongste oanwêzigen wiene hoewol fertsjintwurdigers fan bygelyks de Skateboard Federatie Nederland, ôfgeand op har uterlik toch ek wis 10 oant 20 jier jonger as it gemiddelde oanwêzige bestjoerslid, gelokkich soargen dat wy ús net hielendal út ús plak fielden.

In finansjeel jierferslach dêr’t op it skerm posten by te sjen binne fan tsientûzenen euro’s, jout nochris oan by watfoar gearkomste wy oanwêzich wiene, wis doe’t ús de notysje opfiel dy’t oanjoech dat alle bedragen yn ’e tabellen mei 1.000 fermannichfâldige wurde moasten. Toch wol even wat oars as it type diskusje dat wy binnen Quidditch Nederland fiere, dêr’t 50 euro mear of minder binnen de begrutting toch al gau in belangryk diskusjepunt is. Sa ek it algemien jierferslach dêr’t nei referearre waard; in wier boekwurk wie te sjen op ’e tafel fan it presentearjend bestjoer en op ’e laptop fan ien fan ’e oanwêzigien foar ús koene wy sjen dat it digitale bestân sa om de hûndert siden hinne besloech.

Mar ek ûnderwerpen dy’t direkt relevant wiene foar in sportbûn op ’e skaal as QNL kamen oan ’e oarder. Sa bygelyks de presintaasje fan in lanlik rapport oer seksuele yntimidaasje en gedrach dat seksueel oer de grins giet, binnen de sport, útfierd troch in ûnôfhinklike kommisje, en de wizigingen op basis fan dit rapport en de oanbevelingen fan dy kommisje. Hoewol wy swurkbal graach sjen as in grutte mienskip fan geweldige minsken, bliuwt it altyd belangryk stil te stean by it feit dat seksuele yntimidaasje en seksueel misbrûk ek binnen ús sport foarkomme kinne, en dat dêr strikte en dúdlike regels oer bestean moatte. Quidditch Nederland is al in bepaald skoft dwaande mei in algemien tuchtreglemint en in spesifiker reglemint om ûnwinske gedrach hinne (dêr’t seksueel ûnwinske gedrach ûnder falt), en op dit stuit besykje wy it rapport en de oanbevelingen fan boppeneamde kommisje te ferkrijen sadat wy ek sa goed mooglik taret binne, mocht der wat barre.

De Algemiene Gearkomste waard ôfsletten mei in posityf punt: in weromsjen op ’e Olympyske en Paralympyske Winterspullen yn Pyeongchang. De twa nasjonaal-tiimlieders fan ’e Olympyske respektyflik Paralympyske Winterspullen, ek wol chef de mission neamd, brochten ferslach út oer de ûnderfiningen yn Pyeongchang, fan ’e behelle resultaten oant ferbetterpunten foar de takomst, ôfsletten mei twa prachtige weromsjen-fideo’s.

Tige bysûnder fûnen wy it om oanwêzich te wêzen by in presintaasje as dy, dêr’t it pas echt yn ta dy trochkringt dat de minsken yn dy seal úteinlik ferantwurdlik binne foar hast alle sport binnen Nederlân, fan ’e pleatslike kluptiims oant de Olympyske en Paralympyske Spullen. En hooplik, earne yn ’e kommende jierren, sille bestjoersleden fan Quidditch Nederland oanwêzich wêze yn dy seal net allinnich as algemien belangstellenden, mar as offisjele leden. Dat is wat ús #zinindetoekomst jout.

Leave a Comment